TÜZÜK

DERİK KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ANA  TÜZÜĞÜ

DERNEK TÜZÜĞÜ : YENİ ŞEKLİ

MADDE  1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
            MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Derneğin Adresi: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Gediz sok. Cevher İş Hanı No:11 Kat 1 ŞİRİNEVLER / İSTANBUL Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu anda adres değişikliği yapabilir.

MADDE  2- DERNEĞİN AMACI
a) Demokrasiye, temel insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalmak,
b) Derik’lilerin tarihini ve folklorunu araştırmak ve tanıtmak,
c) Derik’lilerin ve köylerinin kültürel, ekonomik ve sosyal yapısını bilimsel yönde incelemek ve
aydınlatıcı çalışmalar yapmak,
d) Sinema, tiyatro ve seminerlerle öğretici çalışmalar yapmak,
e) Derik halkının arasından ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak,
f) Derik ve köylerinin birlik ve dayanışmayı daha etkin hale getirebilmek için kütüphane kurmak,
sosyal faaliyetler içerisinde lokal açmak ve işletmek,
g) Dernek, yukarıdaki amaçlarına ulaşmak için kitap, dergi, broşür, gazete  ve bildiri yayınlayacağı
gibi müsamereler, geziler ve toplantılar tertip edebilir,
h) Derik ve köylerinde tabi afetlerden zarar gören fakir, muhtaç ve hasta olanlara her türlü ayni ve
nakit yardımlarda bulunmak, imkansızlık nedeni ile okuyamayan okuma istidatı çocuklara ara
tahsilleri süresince burs sair araç ve gereçlerden kendilerine yeterli yardımı sağlamak,
i) Doğada ve çevrede tahribat yaratan, ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyen her türlü davranışa
karşı mücadele etmek,
j) Derik ve yöresindeki kalkındırma ve kültürel dernekleri ile kültürel, sosyal ve ekonomik yönden
ilişkiler kurmak, dayanışmayı sağlamak,
k) Mesleki ve kültürel kurs ve eğitim vermek,
l) Aynı amaçları taşıyan dernekler ile  kültürel, sosyal ve ekonomik yönden ilişkiler kurmak,
dayanışmayı sağlamak,

MADDE 3- DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI
a) 18 yaşını bitiren Derik ve Derik kökenli herkes üye olabilir.
b) Üye olmak isteyen kişi, derneğin üyelik formunu doldurarak başvuruda bulunur.
c) Üye; dernek, tüzük, yönetmelik ve kurallarına uymak zorundadır.
d) Genel Kurul ilanından genel kurul bitinceye kadar üye olunamaz.
e) Dernek üyeleri aylık en az  5 YTL.(5 Yeni Türk Lirası) ödentiyi ödemek zorundadırlar ve üye
aidatları eşit dilimler halinde aylık olarak da ödenebilir.Yıllık 60 YTL’dır.(60 Yeni Türk Lirasıdır.)
f) Fahri Üyelik : Derneğe maddi ve manevi yardım etmiş olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile ilgilinin
kabulü ile derneğin fahri üyesi olabilirler.Ancak bu üyelerin oy verme hakkı olmayıp, derneğe aidat
ödeyip ödememekte serbesttirler.

MADDE 4- ÜYELİKTEN AYRILMA
Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyen kişi, bir istifa dilekçesi ile bağlı bulunduğu yönetim kuruluna başvurur.Ayrılmak isteyen üye, o güne kadar olan üyelik ödentisini ödemek zorundadır.İstifa eden üye bağlı bulunduğu yönetim kurulu kararı ile üyeliği kaldırır.

MADDE 5- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
a) Dernek ana tüzüğünde belirtilen kurallara aykırı davranışta bulunanlar,
b) Ödemek zorunda olduğu ödentiyi süresi içerisinde ödemeyenler,
c) Dernekte herhangi bir yetkisi olmadığı halde dernek hakkında açıklama yapanlar,
d) Derneği çıkarı için kullananlar;
Bağlı bulunduğu yönetim kurulunun istemi ve onur kurulunun kararı ile üyelikten çıkartılırlar.Üye onur kurulu kararına karşı, Genel Kurula başvurulabilir.Genel Kurulun kararı kesindir.

MADDE 6- DERNEĞİN ORGANLARI
a) Merkez Genel Kurulu
b)   Merkez Yönetim Kurulu
c) Merkez Denetleme Kurulu
d) Merkez Onur Kurulu

MADDE 7- GENEL MERKEZ KURULU
Genel Merkez Kurulu, derneğin en yetkili organıdır.İşbu ana tüzükte gösterilen şekilde toplanır.
Seçimli Delegeler: Şube genel kurullarında her 5 (beş) üye için bir delege seçilir. Asil üye genel kurula katılmazsa yerine yedeği katılır.Genel Kurul, şubelerin olmaması halinde üyelerin katılımı ile toplanır.

MADDE 8- OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Genel Kurul asil üyelerden oluşur. Her 2 (iki) yılda bir Nisan ayında olağan, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde, yahut dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

MADDE 9- GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA USULÜ
Genel Kurulu  toplantıya çağırma işini yönetim kurulu üstlenir. Denetleme kurulunun isteği ve dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu 1 ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel Kurula katılacak olan üyeler en az 1 ay önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan eder.İlk çağrıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde bir hafta sonra ikinci genel kurul toplantısı yapılacağı aynı ilanla belirtilir.Durumu ayrıca Mülki Amirliğe bildirilir.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10- ÜYELİK HAKLARI
ÜYELİK HAKLARI: Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve üyelikte kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa hakkına sahiptir.Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanır,başkası tarafından kullanılamaz.Üyelik hakkını kazanmış olan fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler.Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 11- TOPLANTI İÇİN YETER ÜYE SAYISI
Genel Kurul, oy kullanma hakkına sahip bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.İlk toplantıda yeter sağlanmazsa ikinci toplantı o andaki katılan üye mevcudu ile yapılır.Ancak; bu mevcut hiçbir zaman Yönetim ve Denetim kuralları üye tam sayısının iki katından aşağı olamaz.

MADDE 12- TOPLANTI YERİ
Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu mahalde yapılır.

MADDE 13- TOPLANTI ŞEKLİ
Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve Mülkiye Amirinin bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yere girerler. 12.maddede yazılı yeter sayı sağlanmış ise durum tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki katip seçilir.Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imza ederler.Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 14- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR
Genel Kurulda, yalnız gündemde yazılan maddeler görüşülür.Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

MADDE 15- GENEL KURULUN GÖREV  VE YETKİLERİ
Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Yönetim Kurulunun 13 asil, 13 yedek üyesini seçmek,
b) Denetim Kurulunun 5 asil, 5 yedek üyesini seçmek,
c) Disiplin Kurulunun 5 asil, 5 yedek üyesini seçmek,
d) Dernek tüzüğünü değiştirmek,
e) Yönetim ve denetim Kurullarının raporlarını görüşmek,
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul ve Yönetim Kuruluna ibra  etmek,
g) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya varolan taşınmaz malların satılması konusunda  Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) Uygulamada ve Dernek tüzüğünde genel kurula yapılması öngörülen diğer görevleri yapmak,
İ)  Disiplin Kurulu kararlarına  yapılacak itirazları görüşmek, karara bağlamak,
j)  Derneğin feshine karar vermek.

MADDE 16- MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI VE GÖREVLERİ
Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez kurulunda 9 asil üyenin toplanması ile oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda aralarında bir Genel Başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Başkan Yardımcısı ve bir  Genel Sayman seçerler. Diğer üyelere Dernekle ilgili işleri yapmak için çeşitli görevler verilir.

Merkez  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Merkez Yönetim Kurulu varolan üyelerin yarıdan bir fazlasının bir araya gelmesiyle toplanır.Merkez Yönetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır.Kararlar açık oylama sonucu oy çoğunluğuyla alınır.
b) Merkez Yönetim Kurulu her bir ayda bir olağan, Genel Başkan ve üyelerini yarıdan bir fazlasının isteğiyle her zaman olağanüstü toplanır.
c) Merkez Yönetim Kurulu kararları noterlikçe onaylı karar defterlerine Genel Sekreter yada görevlendireceği bir kişi tarafından yazılır.Kararın altı üyelerce imzalanır.Karara karşı olan üye muhalefetinin gerekçesini yazmak zorundadır.Yoksa üyeler karara karşı olduklarını savunmazlar.
d) Ana tüzük hükümlerine ve dernekler yasasını aynen uygular ve derneğin tüzel kişiliğini kabul eder.
e) Dernek amaçlarını gereği gibi yerine getirmek için dilediği yerde şube açmak için kişilere görev verir yada görevinden alır.Dernek ilke ve amaçlarına ters düşen şube organlarını, görevli kişileri görevden alabilir.Şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırabilir.Şube açmak için şube işlerini yürütmek için birisi başkan olmak üzere en az üç kişiye görev verebilir.
f) Merkez Yönetim Kurulu, şubeleri verimli ve uyumlu çalışmasını denetlemek için, merkez denetim kurulunu görevlendirir.
g) Derneğe üye olmak için yeni başvuruları kabul eder veya reddedebilir.
h) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri geçerli bir nedene dayanmaksızın üç toplantıya özürsüz gelmemeleri halinde üyelikten düşürülür, yerine birinci sıradaki yedek üye alınır.
i) Merkez Yönetim Kurulu dernek adına borç alabilir ve bağışta bulunabilir.
j) Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırır.
k) İhtiyaç olduğunda gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, inşa  edebilir.

MADDE 17- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Başkanın görev ve yetkileri şunlardır;
a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Dernek adına, diğer yönetim kurulu üyelerinin onayını alarak açıklamalarda bulunmak, acil durumlarda yönetim kurulunun onayına sunmak,
c) Dernek yazışmalarını ve işlemlerini birinci derecede imza etmek,
d) Olağanüstü hallerde merkez yönetim kurulunun onayını almadan daha sonra yönetim kurulunun onayına sunmak koşulu ile 100,00-YTL (Yüz Yeni Türk Lirası) harcamada bulunmak,
e) Derneğin kamu, tüzel ve özel kişiler yanında mali ve adli her bakımdan temsil etmek,
f) Ana tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
g) Şubeler dahil her türlü çalışmaları kontrol etmek,
h) Diğer merkez yönetim kurulu üyelerinin de yürütmekte olduğu işleri yakından izlemek ve gerektiğinde bunları incelemek ve bilgi almaktır.

MADDE 18- GENEL SEKRETER GÖREV VE YETKİLERİ
Sekreter, Başkandan sonra derneği temsile yetkili ikinci yöneticidir.Görev ve yetkileri şunlardır;
a) Derneğin her türlü yazışmalarında ikinci imza yetkisine sahiptir,
b) Derneğin her türlü yazışmalarını idare, haber alma, dernek amaçlarıyla ilgili yayın ve istatistikleri derlemek ve esas olacak bilgileri toplar ve çalışmaları düzenler,
c) Merkez Yönetim Kurulunun defterlerini hazırlar, düzenler, yazar ve korur,
d) Yönetim Kurulu gündemini hazırlar,
e) Derneğin basın yayın işlerini düzenler, eğitim programlarını hazırlar, düzenler ve uygulamasını sağlar,
f) Sekreter dernek adına basılı ve kamuoyuna açıklama yapmakla yükümlüdür.Acil olmayan hallerde diğer merkez yönetim kurulu üyelerinin onayını alarak yapar.

 

MADDE 19- GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Başkan Yardımcısı derneğin çalışmalarının yürütümünde genel başkanın görevlerine yardımcı olur. Başkanın bir kısım görevlerini yükümlenir, imza yetkisini kullanır.

MADDE 20- GENEL SAYMAN GÖREV  VE YETKİLERİ
a) Sayman derneğin muhasebe işlerini yürütmek, mali dengeyi düzenlemek, kesin hesap bilançosu yapmak, üyelik ödentilerini ve mali işleri idare etmekle görevli ve yetkilidir.
b) Kendi görev ve yetkilerinin içindeki yazışma ve işlemleri imzalamak,
c) Dernek mali defterlerinin düzenli tutulması, tanzim ve imza işlerinin yürütülmesi, şubeler dahil mali, yazışmalı idare ve muhasebe işlerinin düzenli çalışmasını sağlamak,
d) Derneğin yararlarını saklar, dernek parasını bankadan çekilmesinde ikinci imza olarak yetkilidir,
e) Dernek üyelerinin ödentilerini düzenli almak,
f) Dernek Yönetim Kurulunun yapacağı harcama ve bağışları ödemekle görevli ve yetkilidir.

MADDE 21- MERKEZ DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
a) Merkez Denetim Kurulu Merkez Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil üyenin toplanması ile oluşur. Merkez Denetim Kurulu genel kuruldan sonra hemen toplanarak aralarında bir raportör seçerek çalışırlar. Merkez denetim kurulu kararlarının merkez yönetim kurulu karar defterine alırlar.
b) Merkez denetim kurulu üç ayda bir toplanarak denetleme görevlerini yerine getirirler.
c) Denetim kurulu denetleme görevinden sonra bir rapor düzenleyerek yönetim kurulu toplandığında genel kurula sunar.
d) Merkez yönetim kurulu başkanı merkez yönetim kurulu toplantılarına katılır.Söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.

MADDE 22- MERKEZ ONUR KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Merkez onur kurulu, merkez genel kurulunca seçilen 3 asil üyenin toplanması ile oluşur.Görev ve yetkileri şunlardır;
a) Merkez onur kurulu, genel kuruldan hemen sonra toplanarak aralarında bir başkan, bir raportör seçerek çalışırlar.
b) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Özürsüz olarak üç toplantıya gelmeyen onur kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yerine sıradaki yedek üye seçilir.
c) Merkez onur kurulu, kendisine sevk edilen dosya üzerine toplanır. Yönetim kurulunca sevk edilen dosyayı, önce raportör inceleyerek raporunu hazırlar. Onur Kurulu raportörün hazırladığı rapor üzerinde görüşme yapar. Gerek görüşme dosya üzerinde inceleme yapacakları gibi üyenin sözlü savunmasını da alabilirler.
d) Merkez Onur Kurulu aşağıdaki cezaları verir;
Uyarı
Geçici Çıkarma ( 1 yıldan fazla olamaz.)
e) Merkez Onur Kurulu Başkanı, merkez yönetim kurulu toplantısına katılır, söz hakkı vardır, oy hakkı
yoktur.

MADDE 23- ŞUBELERİN KURULUŞ VE ORGANLARI
Dernek Yönetim Kurulu, Dernek amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesi bakımından gerek görürse İl-İlçe ve köylerde, o yerin mülki Amirliğine başvurarak birden fazla olmamak şartıyla şube açabilir. Merkez Yönetim Kurulu, şube açabilmesi için aşağıdaki işlemleri yerine getirir;
a) Merkez Yönetim Kurulu, şubenin açılabilmesi için en az  3  (üç) kişiye görev verir.Bu üç kişi gerekli yasal işlemleri tamamlayarak işlerlik kazanır.
b)  ŞUBENİN ORGANLARI:
1- Şube Genel Kurulu
2- Şube Yönetim Kurulu
3- Şube Denetim Kurulu
Şube geçici yönetim kurulu 6 (altı) ay içerisinde genel kurulunu yaparak organlarını meydana getirmek zorundadır.

MADDE 24- ŞUBE GENEL KURULU OLUŞMASI GÖREV VE YETKİLERİ
Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı üyelerin toplanması ile meydana gelir.Görev ve yetkileri şunlardır;
a) Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı şube yönetim ve denetim kurulunun yıllık çalışmalarını  görüşür.
b) Yönetim Kurulu raporlarını eleştirir ve yönetim kurulunun çalışmasını aklar yada aklamaz.
c) Şube yönetim kurulunun 5 asil, 5 yedek üyesini, şube denetim kurulunun 3 asil, 3 yedek  üyesini genel merkez  genel kurulu delegelerini seçer.
d) Şube genel kurulu 3 yılda  bir kere olağan, şube üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği veya denetim kurulu ve merkez yönetim kurulunun isteği ile dernekler yasası uyarınca her zaman olağanüstü toplanabilir.

MADDE 25- ŞUBE YÖNETİM KURULU OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ
Şube Yönetim Kurulu şube genel kuruluna seçilen 5 (beş) kişinin bir araya  gelmesi ile oluşur.
a) Şube genel kurulunca seçilen asil üyeler aralarında yapacakları ilk toplantıda 1 başkan, 1 sekreter ve bir sayman seçerek görev bölümü yaparlar.
b) Şube yönetim kurulu genel yönetim kurulunun görevlerini daha iyi yapabilmesi  için bulundukları şube çerçevesinde derneğin işlerini yapmakla yükümlüdürler.
c) Şube başkanı şubenin birinci derecede sorumlusu olup, şube işlerinin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde görevli ve sorumludur.
d) Şube sekreteri şube eğitim ve yazışmalarını yürütmek şube toplantılarının gündemini hazırlamak, defterlerinin tutulmasını sağlamakla görevli ve yükümlüdürler.
e) Şube saymanı, şubenin mali muhasebe ile ilgili işlerini yürütmekle yükümlü olup, bankadan para çekmede şube başkanı ile ikinci yetkisi vardır.

MADDE 26- ŞUBE DENETİM KURULU OLUŞMASI GÖREV VE YETKİLERİ
Şube denetim kurulu şube genel kurulunda seçilen 3 asil üyenin bir araya gelmesi ile oluşur.
a) Şube çalışmalarını denetlemek, ayda bir toplanmak zorundadır.
b) Şube genel kurulundan sonra yapacakları ilk toplantıda 1 başkan ve 1 raportör seçerek çalışmalarını yürütürler.
c) Şube denetim kurulu toplantıları ile ilgili kararlar şube yönetim kurulu karar defterine alırlar.
d) Şube denetim kurulu toplantıları ile ilgili kararlar şube yönetim kurulu karar defterine alırlar.
e) Şube denetim kurulu şubenin çalışmalarını denetledikleri ile ilgili bir rapor hazırlayarak bu raporun bir örneğini şubeye iletirler.
f) Şube denetim kurulu, şubenin her türlü mali ve idari işlerini ve çalışmalarını denetlemekle görevli ve yetkilidirler.
g) Şube denetim kurulu, altı ayda bir genel merkezine bilanço göndermek zorunluluğundadır.

MADDE 27- TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Dernek Tüzüğü: Yönetim Kurulu teklifi  ile olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Genel Kurul  Kararı ile değiştirilebilir. Ancak; bu kararı toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması zorunludur.

MADDE 28- DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ
Dernek Tüzel Kişiliği: Fesih, kapatma, faaliyetten alıkonulma kararları ile sona erer.

MADDE 29- GENEL KURUL KARARI İLE DERNEĞİN FESHİ
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması gereklidir. Ancak bu çoğunluk elde edilmezse genel kurul ikinci defa toplantıya 14. maddenin son fıkrasına uygun şekilde çağrılır.Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülür. Feshi hakkında karar ise hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Derneğin feshi, feshi kararından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ve yönetim kurulu tarafından mahalli en büyük Mülkiye yazısıyla bildirilir.

MADDE  30- DERNEĞİN TASFİYESİ
Derneğin tasfiyesi halinde mal varlıkları Derik  Belediyesi’ne devredebilir, veya  fesih öncesi dernek yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda aynı amaçlı sosyal bir kurum, kuruluş, vakfa ve derneğe dernek mal varlıklarının devri konusunda karar alabilir. Tasfiye Yönetim Kurulunun seçeceği 3 (üç) kişilik tasfiye kurulunca yürütülecektir. Yapılacak olan tasfiye yasanın belirttiği hükümler çerçevesinde olacaktır.

MADDE 31- DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin başlıca gelirleri şunlardır ;
a) Üye aidatı,
b) Her çeşit bağış ve yardımlar,
c) Her çeşit yayın ve ilan gelirleri,
d) Dernekçe tertiplenen balo, konser, müsamere, eğlence, yemek, gezi, şölen, çay, piyango, spor gösterileri, sergi, konferans, pul, tebrik kartı gelirleri ile banka faizleri.
e) Derneğe ait  taşınır-taşınmaz  varlıklardan – gayrimenkullerden elde edilen gelirler.
f) Menkul ve gayrimenkul bağış ve yardımlardan elde edilen gelirler.
MADDE 32- DEFTER VE KAYITLAR
Dernekte aşağıdaki yazılı defterler ve kayıtlar tutulur ; Dernek gelir ve giderleri ile ilgili olarak  genel merkezde veya şubelerde gerektiğinde işletme usulü, gerektiğinde de bilanço usulü ve gerektiğinde de her iki usulden  ile kayıtlarını işler ve yönetim kurulunca imza eder.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)Karar Defteri:Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan yönetim kurulu  başkanı  ve üyeleri tarafından  imzalanır.

2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri aylık  ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir

3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6.ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter  ( Defteri Kebir ) ve Envanter Defteri (Bütçe Kesin Hesap Bilanço Defterleri): Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 33– Bu tüzükte yazılı olanların dışında kalan hususlarda dernekler kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 34– İşbu dernek aşağıda hüviyet ve adresleri yazılı kişiler tarafından 1998 yılında kurulmuştur.
MADDE 35– Dernekler Kanununda belirtildiği üzere Dernek Yönetim Kurulunun en az 5 kişiden oluşacağı, Ancak; derneğimizin güvenliği, aktivitesi ve insanlarımızın kültürel, ekonomik, sosyal amaçlarına hizmet ve dayanışma ruhunun yararına yönetim kurulunun en az 9 kişiden oluşması tüzük değişikliği nedeni ve yönetim kurulunca uygun görülmüştür. Gerekli görüldüğü hallerde yeni yönetimlerce kararlar alınarak olağanüstü genel kurulun oluşturulması ile veya tüzük değişiklikleri ile bu sayı daha da arttırılabilir veya en az  5 kişiye indirilebilecektir.(8.Olağan Genel Kurulu kararı uyarınca Dernek’in Yönetim Kurulu üye sayısı 13 kişiye, yönetim yedek üye sayısı 13 kişiye, denetleme ve disiplin kurullarının üye sayısı 5 asil ve 5 yedek üyeye çıkarılmıştır.)

 

DERNEK  KURUCULARI

1-Adı Soyadı: Abdülhamit Kaynak – Baba adı: Sait – Ana adı: Aliye – Mesleği : Emekli Öğretmen
Doğum Yeri ve Yılı: Mardin / Derik 27.04.1947 Tabiiyeti:T.C. – İkametgah Adresi: Ali Fakih Mahallesi Ağızlık Sokak No:4/A Daire 6 Kargı Apt. K.M.Paşa – İSTANBUL
2-Adı Soyadı: Abidin Kayhan – Baba adı: Mehmet Şakir – Ana adı: Gülsün – Mesleği : Avukat
Doğum Yeri ve Yılı: Mardin / Kızıltepe 01.04.1952 Tabiiyeti:T.C. – İkametgah Adresi: Vişnezade Mahallesi Spor Caddesi Kent Apt. 149/11  Beşiktaş – İSTANBUL

3-Adı Soyadı: Şeyhmus Erol – Baba adı: Mehmet Ali – Ana adı: Leyli – Mesleği : Belediye Memuru
Doğum Yeri ve Yılı: Mardin / Derik 01.01.1953 Tabiiyeti:T.C. – İkametgah Adresi: Çobançeşme Belediye Blokları A.2 B.8 Alibeyköy – İSTANBUL
4-Adı Soyadı: Kemal Özçelik – Baba adı: Mahmut – Ana adı: Keziban – Mesleği : Ticaret
Doğum Yeri ve Yılı: Mardin / Derik 11.04.1940 Tabiiyeti:T.C. – İkametgah Adresi: Ahmet Kutsi Tecer Cad. Seymen Apt. 25/3 Merter – İSTANBUL

5-Adı Soyadı: Vedat Ektiren – Baba adı: Yusuf – Ana adı: Remziye – Mesleği : Ticaret
Doğum Yeri ve Yılı: Mardin / Derik 10.03.1958 Tabiiyeti:T.C. – İkametgah Adresi: M.Paşa Cad. 6. Sokak Demirbirlik Apt.No:5/8 Şirinevler – İSTANBUL
6-Adı Soyadı: Necat Gökalp – Baba adı: Hadi – Ana adı: Nadire – Mesleği : Emekli Memur
Doğum Yeri ve Yılı: Mardin / Derik 03.01.1938 Tabiiyeti:T.C. – İkametgah Adresi: Yıldız Mah. Şair Naifi Sok. No:22/17 Beşiktaş – İSTANBUL
7-Adı Soyadı: Recep Turan – Baba adı: Cebrail – Ana adı: Zeynep – Mesleği : Emekli Öğretmen
Doğum Yeri ve Yılı: Mardin / Derik 01.01.1939 Tabiiyeti:T.C. – İkametgah Adresi: Kazım Karabekir Cad. Mormenekşe Sok. No:8/7 Şirinevler – İSTANBUL
8-Adı Soyadı: Abdal Orman  – Baba adı: Davut – Ana adı: Hevi – Mesleği : Emekli Memur
Doğum Yeri ve Yılı: Mardin / Derik – Telbisim 01.04.1940 Tabiiyeti:T.C. – İkametgah Adresi: Mahmutbey Cad. 19. Sok. Aksa Apt. No:18/7  Şirinevler – İSTANBUL
9-Adı Soyadı: Kadri Asım Denli  – Baba adı: Mehmet – Ana adı: Alya – Mesleği : Emekli Memur
Doğum Yeri ve Yılı: Mardin / Derik 03.01.1951 Tabiiyeti:T.C. – İkametgah Adresi: Reşitpaşa  Cad. Menekşe Sok. Demirören Apt. No:31/B D:4 Avcılar – İSTANBUL

YENİ  YÖNETİM  KURULU

 

           ADI   SOYADI                                                  GÖREVİ

1-SEYFETTİN AKTAŞ                                     BAŞKAN

2-SEDAT GÜNGÖRÜR                                             II.BAŞKAN
3-ZİVER YAŞAR                                    BAŞKAN YARDIMCISI
4-ŞERİF ERTEKİN                                            BAŞKAN YARDIMCISI
5- ABDO YILMAZ                                   BAŞKAN YARDIMCISI
6-MEHMET KENDİBİLİR                            GENELSEKRETER
7-ABDULKADİR ÖZTEMEL                                SAYMAN
8-ATRANİK YONTAN                                         DIŞ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI
9-ŞEYHMUZ EROL                                           SİVİL TOPLUM VE DIŞ İŞLER BAŞKANI
10-AVK.MUSTAFA SEYİTHAN                         HUKUK KOMİSYONU BAŞKANI
11-ÖMER TEKİN                                              İŞ ADAMLARI KOMİSYONU BAŞKANI
12-M.EMİN EKTİREN                                      KÜLTÜR KOMİSYONU BAŞKANI
13-RAMİS MERCAN                                      GENÇ İŞ ADAMLARI

If you are a struggling student that doesn’t know how to write an essay perhaps you’ve thought about getting a writing service. When they are short on time, many students resort to essay writing services. Professional writers is able to make any subject enjoyable and exciting for you. This article will college paper writers provide you with some great strategies to help you start. These guidelines will assist you to create your essay. Here are some of the most common reasons that students turn to essay writing services.

You’ve likely tried almost all online services if you seek out someone who can help you write your essay. There are however a few aspects to bear in mind prior to hiring writing services. Before making a purchase, you need to understand how much each piece of work costs. While some websites have a low cost for essays while others provide higher-quality as well as more reasonable prices. The level of quality and reliability of the service is important for all instances.